Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Nicolás Gutiérrez Lloveras, amb DNI 47815797Q, ara en endavant Eda Gallery, en qualitat de titular del lloc web eda.gallery, amb domicili a Av. Sant Jordi, codi postal 17800 a Olot, Girona, adreça de correu electrònic [email protected], procedeix a comunicar-los la present informació que conforma i regula les condicions d’ús en aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom de domini eda.gallery, assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D’ÚS

La utilització d’eda.gallery atorga la condició d’Usuari d’eda.gallery, bé sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’Usuari no estigués d’acord amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar eda.gallery. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per Eda Gallery pot ser diferent en cada moment en què l’Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a eda.gallery.

A través d’eda.gallery, Eda Gallery facilita a l’Usuari l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d’Internet per Eda Gallery o per tercers autoritzats.

L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar eda.gallery i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins els Continguts que conformen eda.gallery, com són les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Eda Gallery, d’un altre USUARI o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en eda.gallery, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material a què tingués accés en la seva condició d’Usuari d’eda.gallery, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita d’Eda Gallery, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets d’Eda Gallery o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, marques d’aigua, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts pel seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització d’eda.gallery, i/o dels Continguts.

PROPIETAT INTELECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en eda.gallery són propietat d’Eda Gallery o, si s’escau, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre que l’ús o accés a l’Portal i / o als Continguts atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius i sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual d’Eda Gallery, o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat d’Eda Gallery o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial d’Eda Gallery o de tercers inclosos a eda.gallery que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT D’EDA.GALLERY

Eda Gallery no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a eda.gallery, als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Per tant, Eda Gallery no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol mena produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de portal durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

Eda Gallery exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament d’eda.gallery i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que l’Usuari hagués pogut atribuir a eda.gallery i als Continguts.

La funció dels Enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres webs que contenen informació sobre la matèria. Aquests Enllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

Eda Gallery no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Enllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari per aquest motiu.

L’accés a eda.gallery no implica l’obligació per part d’Eda Gallery de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, Eda Gallery no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació de servei d’eda .gallery, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

La prestació de servei d’eda.gallery i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. Eda Gallery, però, queda autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació de servei d’eda.gallery i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Eda Gallery advertirà prèviament l’acabament o suspensió d’eda.gallery.

QUALITAT D’EDA.GALLERY

Atès l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà d’eda.gallery, Eda Gallery realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i / o actualitat dels continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Eda Gallery exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics d’eda.gallery. La informació està sotmesa a possibles canvis diaris sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part d’Eda Gallery a l’Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

JURISDICCIÓ

Per a les qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de la província de Girona, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.

Item added to cart.
0 items - 0,00 
Abrir chat
1
¡Chatea con nosotros!
Bienvenido a ✨ Eda Gallery 💍 ,
¿en qué podemos ayudarte?